Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €
Poradenstvo a objednávky

Otváracia doba:
Po - Pia: 8:00 - 18:00

Tomáš
Michalčík
Tomáš Michalčík

Mail: michalcik@strecha-stena.sk
Tel.: 037/2358743
Fax: 037/2358758

Erik
Suchan
Erik Suchan

Mail: suchan@strecha-stena.sk
Tel.: 037/2358743
Fax: 037/2358758

Milan
Holub
Milan Holub

Mail: holub@strecha-stena.sk
Tel.: 037/2358743
Fax: 037/2358758

Obchodné podmienky

Predávajúci: MEDIDERMA s.r.o.

So sídlom: Dlhá 118, 949 01 Nitra

 

Tel.: 0918/570666

IČO: 31415806

IČ DPH:SK2020405464

Bankové spojenie: SBERBANK, IBAN:SK9631000000004220078705

Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1037/N

 

 

Vážený zákazník, tieto reklamačné a obchodné podmienky upravujú a popisujú spôsob a postup pri obchodnom a reklamačnom jednaní a pri vykonaní záručných opráv. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.Všeobecné ustanovenia

 

 

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru, pri dodaní, prevzatí a platbe za objednaný tovar, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. 
2. Predávajúcim sa rozumie MEDIDERMA s.r.o., Dlhá 118, 949 01 Nitra, IČO: 31415806, IČ DPH: SK2020405464/ďalej len ,,predávajúci"/ .
3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba / koncový spotrebiteľ/, ktorá si objednala tovar u predávajúceho / ďalej len „ kupujúci"/ .
4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barcanitra.sk elektronickou poštou; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým kupujúcim, ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. 
5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. 
6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.barcanitra.sk predávajúceho.

 

Objednávanie tovaru

1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barcanitra.sk, elektronickou poštou. 
2. Každá objednávka musí obsahovať: 
meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého bydliska, miesto dodania tovaru, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru. 
3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná. 
4. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. 
5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi kupujúcemu termín dodania tovaru. Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade, je dodacia lehota tovaru 48 hodín. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, predávajúci oznámi telefonicky alebo e-mailom kupujúcemu termín dodania tovaru. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, je predávajúci povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. 
6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24.00 hod. daného dňa, v ktorom bola objednávka zaslaná. (Po tejto dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Kupujúci zašle zrušenie objednávky na e- mail: predaj@strecha-stena.sk, a predávajúci obratom zašle potvrdenie o zrušení objednávky.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru :
- kuriérom 
- osobný odberom v mieste predaja predávajúceho.
3. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim v zmysle čl. II.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
4. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
5. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Ak je na tovare viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný je kupujúci povinný spísať s prepravcom protokol o škode. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.
6 Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované. 
7. Predávajúci pri dodaní tovaru odovzdá spolu s tovarom kupujúcemu i Všeobecné obchodné podmienky v písomnej forme.

 

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.barcanitra.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene nie je zahrnuté poštovné a balné. 
Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku sa účtuje podľa platného cenníka Slovenskej pošty a zazmluvnenej kuriérskej služby. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke alebo je zaslaná na e-mail kupujúceho v elektronickej podobe, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi: 
- zaplatením dobierky pri jej prevzatí
- zaplatením v hotovosti v predajných miestach MEDIDERMA s.r.o., na Dlhej ulici č. 118 v Nitre

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. 
2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

 

Reklamačný poriadok
1. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, neodborným používaním tovaru, alebo v rozpore s návodom na použitie, vrátane neodborného zásahu do tovaru, vady spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté vady sa poskytnutá záruka nevzťahuje. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
2. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe 
svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho. 
3. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. 
4. Reklamácie je možné uplatniť na adrese: predaj@strecha-stena.sk
5. Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o 
kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
6. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol". Kupujúci obdrží 
od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na 
reklamáciu. V reklamačnom protokole kupujúci opíše vady tovaru. 
7. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné. 
8. Predávajúci vybavuje reklamácie v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne na predajnom mieste predávajúceho. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. 
9.Predávajúci vybavuje reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch podľa posúdenia do troch pracovných dní . Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vybaviť najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. 
10. Ak ide o odstrániteľnú vadu, je predávajúci povinný bezplatne, riadne a včas vadu odstrániť. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy: 
• ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád 
• ak ide o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať 
• ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru ).
2. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak. Predávajúci na základe písomného vyjadrenia servisného strediska rozhodne o oprávnenosti alebo neoprávnenosti reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami za podmienok stanovených výrobcom tovaru. Predávajúci poskytuje kupujúcemu dovoz a odvoz reklamovaného tovaru do servisu bezplatne, i v prípade neoprávnenej reklamácie.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Pri zásielkovom predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku prostredníctvom elektronickej pošty má kupujúci, ktorý je fyzická osoba a kupuje tovar, ktorý neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania právo od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. 
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa , keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru. 
• Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu predaj@strecha-stena.sk, prípadne písomne na adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. 
• Pokiaľ už kupujúci tovar prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. 
• Vrátený tovar musí byť kompletný v nedemontovanom a neporušenom stave, pričom súčasťou zásielky je aj pôvodné balenie a označenie. Tovar nesmie javiť známky používania. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, kupujúci vráti tovar na svoje náklady.
• V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
• Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátane nákladov , ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv , ktorých predmet je uvedený v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

 

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. 
2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. 
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x